Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE PICANYA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE PICANYA

CU.191 Sol·licitud autorització d'esdeveniments fallers (des del dia de la Crida fins a la Cremà)

Escudo de AJUNTAMENT DE PICANYA
Sede Electrónica > CU.191 Sol·licitud autorització d'esdeveniments fallers (des del dia de la Crida fins a la Cremà)

CU.191 Sol·licitud autorització d'esdeveniments fallers (des del dia de la Crida fins a la Cremà)

Desde el día 10/02/2020 hasta el día 05/03/2020

OBJECTE DEL PROCEDIMIENT

L'objecte del procediment és obtindre les autoritzacions preceptives pels actes fallers durant les festes falleres.

Documentació que cal aportar

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds

 • Annex a la instància - Formulari general
 • Plànol corresponent a cada falla on s’indique la ubicació de la carpa, ubicació dels monuments, ubicacions de les activitats, existència de mobiliari urbà (papereres, bol·lards, enllumenat...) i/o guals... Plantilla_Plànol corresponent a cada falla.
 • Plànol general per a recorreguts i ubicació d’espectacles pirotècnics. Plantilla_Plànol 5 Nucli urbà.
 • Pòlissa d’assegurança civil (pirotècnia, espectacles, instal·lacions eventuals, etc.) en vigor, que done cobertura a les activitats organitzades, en funció dels aforaments previstos, d’acord a l’article 18 de la llei 14/2010,  de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments. Plantilla_Annex I.
 • Justificant del pagament de la fiança pel préstec de mobiliari municipal

En el cas que existisquen instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables: PARCS INFANTILS

 • Declaració responsable on manifeste, sota la seua responsabilitat, que el parc infantil complix la normativa tècnica d’aplicació.  Plantilla Annex II
 • Instal·lat el parc infantil,  és obligatori presentar el certificat final de muntatge i seguretat de les instal·lacions,  subscrit pel tècnic/a competent de l’empresa instal·ladora  o de l’organisme de certificació administrativa (OCA), remetent-lo per registre electrònic a l’ajuntament.

En el cas que existisquen instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables: CARPES

a) sense variació respecte a l’any anterior

 • Declaració responsable on manifeste, sota la seua responsabilitat,  que la carpa complix la normativa tècnica d’aplicació. Plantilla Annex II
 • Finalitzada la instal·lació de la carpa,  és obligatori presentar el certificat final de muntatge i seguretat de les instal·lacions,  subscrit pel tècnic/a competent de l’empresa instal·ladora  o de l’organisme de certificació administrativa (OCA), remetent-lo per registre electrònic a l’ajuntament.

b) de primera instal·lació o variacions respecte a l’any anterior:

 • Projecte d’Instal·lació i  Activitat de la CARPA,  (articles 19 i 98 a 110 i Decret 143/2015, de 11 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics):
  • Memòria descriptiva de l’activitat a la que es destina la carpa, amb dades del titular de la mateixa, justificació de l’emplaçament, i incidència en l’entorn.
  • Memòria Tècnica Constructiva.
  • Memòria de les mesures contra incendis, proteccions actives  passives contra el foc i certificats de la lona (m2).
  • Memòria del sistema i càlcul de l’evacuació: Justificació de las vies d’evacuació, espai exterior segur, eixides i recorreguts  d’evacuació, càlcul de l’aforo.
  • Memòria de la Instal·lació Elèctrica: Instal·lació elèctrica i senyalització d’emergència.
  • Altres: Dotacions higièniques i sanitàries, accessibilitat al local.
  • Plànol d’emplaçament: Acotat i a escala, de totes las instal·lacions, que la comissió fallera desitja instal·lar (monument, tancat del mateix, carpa, zona de focs, zona d’activitats, entarimats, contenidores, etc.)
  • Plànols de la carpa:
  • Plànol de cotes, superfícies, aforaments i distribució.
  • Plànol de l’estructura.
  • Plànol de la Instal·lació elèctrica,
  • Plànol de la Instal·lació de Protecció contra incendis
  • Plànol de circulació de  vehicles d’ emergència en la demarcació fallera
 • Pla d’ Autoprotecció. És obligatori a l’estar inclòs en el catàleg de la Llei 14/2010 punt 2.1.3.
 • Declaració responsable on manifeste sota la seua responsabilitat que la carpa complix la normativa tècnica d’aplicació. Plantilla Annex II 
 • Finalitzada la instal·lació de la carpa és obligatori presentar el certificat final de muntatge i seguretat de les instal·lacions subscrit pel tècnic/a competent de l’empresa instal·ladora  o de l’organisme de certificació administrativa (OCA), remetent-lo per registre electrònic a l’ajuntament.

En el cas de REALITZAR espectacles pirotècnics

 • Haurà de tramitar-se mutjançant el tràmit "PL.192 Sol·licitud autorització de l'ocupació de la via pública per realizar espectacles pirotècnics, durant la setmana fallera." [Accés al tràmit]

Normativa

 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova li Reglament de desplegament de la llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics. [Accés al text]
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [Accés al text]
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques [Accés al text]
 • Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria. [Accés al text]
 • Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades en la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia. [Accés al text]
 • Ordenança Municipal Taxa pel Servei de Lloguer de Béns Municipals [Accés al text]
 • Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Via Pública (TAX14) [Accés al text]
 • Reglament Municipal per a la Policia i Bon Govern de l'honorable Vila de Picanya. [Accés al text]
 • Resolució Alcaldia d’autorització general de les falles 2020 – Ajuntament de Picanya.[Accés al text]

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • El trámite requiere que el/la solicitante se identifique y firme con certificado digital
 • Permite solicitantes que sean personas físicas
 • Permite solicitantes que sean personas jurídicas
El plazo de solicitud está actualmente cerrado
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen